Supervision

Supervision er en central faglig aktivitet, som bidrager til at sikre den enkelte fagpersons trivsel og faglige udvikling. Supervision sikrer kvaliteten i arbejdsopgaven til gavn for de mennesker, som fagpersonen er i kontakt med.

Som supervisor er jeg optaget af at skabe en gensidig tillidsfuld ramme og stemning, hvor der kan foregå læring, udvikling, refleksion og faglig stimulering.

Supervisionen kan foregå i egne lokaler og på arbejdspladsen. Individuelt eller i gruppe.

Psykologer

Supervision med henblik på autorisation og specialistgodkendelse. Nyuddannede og erfarne psykologer arbejder ofte med opgaver som er omfattet af stor kompleksitet. Det kræver stort overblik og der er ofte brug for koordinering af samarbejdet mellem de involverede fagpersoner for at der kan udvikles en fælles og helhedsorienteret forståelse. Du kan medbringe konkrete opgaver og problemstillinger ang. de organisatoriske rammer for arbejdet. Det kan også være mere personligt-professionelle problemstillinger eller spørgsmål ang. din trivsel og psykologfaglige identitet.

Supervision af psykoterapi – psykologer/psykoterapeuter (individuel eller i mindre gruppe)

Som specialistgodkendt psykoterapeut har jeg mangeårig erfaring med psykoterapi af voksne. Derudover har jeg en videreuddannelse som psykodynamisk psykoterapeut for børn og unge. Jeg er optaget af psykoterapeutens relationelle færdigheder, som de kommer til udtryk i hans/hendes arbejde med sin klient. Der vil være fokus på at undersøge terapeutens egen psykiske kapacitet med henblik på at terapeuten kan være til bedst mulig hjælp for klienten.

Supervision af supervision

Jeg er godkendt til at yde supervision på videreuddannelsesniveau til psykologer, som ønsker at efteruddanne sig til supervisor i psykoterapi. Professionelle der ønsker at kvalificere deres funktion som supervisorer, kan også få supervision på dette.

Læs mere om psykologforeningens guideline for supervisorer her

Supervision af psykiatrisk og socialpsykiatrisk behandlingspersonale, miljøterapeutiske personalegrupper, familiebehandlere, teams på krisecentre eller socialpædagogiske special- uddannelses- og jobtilbud.

Målgrupperne kan være børn, unge og voksne med vidtgående fysisk- og/eller psykisk handicap.

Supervisionen kan foregå i gruppen på arbejdspladsen eller i min klinik.

Supervision – procesrådgivning til kommunale socialrådgivere. 
Når børn og unge mistrives og udviser bekymrende adfærd som kan være truende for deres udviklingsmuligheder, er problemstillingerne ofte komplekse og svære at navigere i. En betragtelig andel af disse børn og unge har mange sammensatte udfordringer i tilværelsen, og den bekymrende adfærd kan være tegn på andre komplekse vanskeligheder. Det kan derfor som professionel være relevant at få supervision på en specifik sag for at skabe overblik og sikre sig, at det er den rigtige indsats, der iværksættes. I mit supervisionsarbejde med socialrådgivere trækker jeg på min mangeårige erfaring som rådgivende VISO specialist i de mest komplicerede og specialiserede sager.

Som psykologer/terapeuter kan vi selv have brug for at arbejde med at få mere kontakt med egne følelser, få hjælp til at regulere angst og/eller få gjort op med uhensigtsmæssige forsvarsmønstre, og på den måde komme til at fungere bedst muligt, såvel arbejdsmæssigt som privat. I et personligt udviklingsarbejde vil vi også udforske de personlige måder at navigere i det konkrete arbejdsmiljø med henblik på justeringer, som kan reducere risici for omsorgstræthed.

Personligt udviklingsarbejde mellem kandidateksamen og autorisation kan medregnes i psykologers specialistuddannelse. Mindst 40 af de 240 supervisionstimer, der kræves til specialistuddannelsen skal være personligt udviklingsarbejde.

Personligt udviklingsarbejde kan foregå individuelt og i gruppe.

Ring og hør nærmere om aktuelle muligheder/priser for gruppeforløb – som aftales løbende. Aktuelle opstartsdatoer på:  LinkedIn

Individuel supervision 1300kr. + moms 1 time pr. gang
Gruppesupervision (2 ps.) 1600kr. + moms 2-3 timer pr. gang
Gruppesupervision (3 – 12 ps.) 1700kr. + moms 2-3 timer pr. gang
Heldagssupervision eller lign. Priser efter aftale
Supervision er omfattet af moms – undtaget psykologer, som er i gang med deres autorisationsforløb

Betaling

Supervision afregnes (med mindre andet er aftalt) månedsvis og bagud. Ved udgangen af hver måned modtager du en faktura for periodens aftaler.

Afbud: 

Afbud kan meddeles via sms/telefonopkald til 4072 4552, eller via e-mail til mail@lisewinther.dk. Afbuds regler aftales skriftligt.